Sortejos

El Circuit

Sortejos

BASES DEL SORTEIG PER L’ENTRADA AL GRAN PREMI DE FÓRMULA 1 2021 A 1000 ABONATS

 

PRIMERA.- ENTITAT ORGANITZADORA, ÀMBIT TERRITORIAL, TEMPORAL I PARTICIPANTS

L’entitat mercantil CIRCUITS DE CATALUNYA, S.L., en endavant (CIRCUIT DE BARCELONA-CATALUNYA) amb domicili a Mas “La Moreneta”, Apartat de Correus, 27, 08160 Montmeló (Barcelona), i proveïda de CIF número B-08282626, realitzarà una promoció sota la modalitat de “sorteig”, dirigida a totes les persones, majors de 16 anys, que siguin abonats al CIRCUIT DE BARCELONA-CATALUNYA per seleccionar 1.000 assistents al Gran Premi de Fórmula 1 2021.

SEGONA.- OBJECTE

Els participants al sorteig optaran

 1. Entrar a la Tribuna Principal el diumenge 09 de maig de 2021.

Aquest tipus d’entrada inclou:

 1. Pàrquing al IN6 el diumenge 09 de maig de 2021

S’efectuarà el sorteig en base les sol·licituds rebudes sempre que superin les 1.000 totals de capacitat màxima. En el cas que no s’arribi a aquesta quantitat no s’efectuarà cap sorteig i entraran tots els sol·licitants de forma automàtica.

Circuit de Barcelona-Catalunya es reserva la possibilitat de modificar o anular aquest sorteig o participació en cas de força major.

TERCERA.- MECÀNICA I CONDICIONANTS DE PARTICIPACIÓ

Podran participar a la present promoció totes les persones de 16 anys o major, que tinguin un abonament en vigor i amb el pagament confirmat el dimecres 05 de maig de 2021.

Un abonat menor de 16 anys podrà participar al sorteig sempre que s’acompanyi en d’un adult, aquest adult també haurà de ser abonat, participar en el sorteig i ser agraciat i complir amb les condicions anteriors.

Detall:

 1. Per inscriuries un abonat necessitarà identificar-se amb el seu DNI
 2. Si un DNI contempla més d’un abonament podrà inscriuries tantes vegades com a abonaments associats a aquest DNI.
 3. Si un DNI té associats un abonament JUNIOR (menor de 16 anys) i un abonament d’ADULT s’hauran d’inscriure en una única inscripció
 4. Si un DNI correspon a un abonament JUNIOR únicament, no podrà participar al sorteig.

Tot abonat que participi al sorteig i tingui entrada atorgada, no podrà sol·licitar la devolució proporcional de la quota de l’abonament del percentatge representatiu del Gran Premi de Fórmula 1.

Els abonats de la modalitat CIRCUITCATCLUB no podran participar en aquest sorteig, Ja que en aquesta categoria no té entrada de Fórmula 1 contemplada en la seva composició.

En el cas que un abonat tingui entrada atorgada i la seva categoria d’abonament no sigui EXCELLENCE el disposar d’una entrada a Tribuna Principal no suposarà cap suplement econòmic en la seva taifa.  En el cas que un carnet d’abonat tingui un titular corporatiu haurà d’utilitzar el seu NIF per participar de la promoció.

QUARTA.- SORTEIG, CALENDARI I NOTIFICACIONS

La funcionalitat del sorteig i el calendari serà el següent.:

 1. 4 de maig publicació de la pàgina web d’inscripcions i les bases de participació a cicuitcat.com
 2. Del 04 de maig al 06 de maig a les 09:00 període per sol·licitar la participació.
 3. 06 de maig realització del sorteig i publicació dels guanyadors a circuitcat.com
 4. 07 i 08 de maig període per la conversió a l’entrada final per assistir al Gran Premi per par dels guanyadors.

Per apuntar-se al sorteig l’abonat haurà de sol·licitar-ho introduint les seves dades a la pàgina web preparada per a tal efecte i publicada a www.circuitcat.com.

Un cop sol·licitat, l’abonat rebrà per correu electrònic una referència de participació.

Totes les referencies estaran ordenades per ordre de sol·licitud, començant per la 1 (la primera rebuda).

Es publicaran per ordre d’arribada totes les referencies ordenades, sent aquest ordre el numero per la participació al sorteig.

Se seleccionarà un numero de tot el llistat de referencies, i a partir d’aquí es contaran els 1.000 abonats participants. Per exemple:

 • Numero total de participacions: 1.500
 • Número seleccionat: 750
 • Referencia amb ordre d’inscripció 750 = Primera entrada atorgada
 • Referencia amb ordre d’inscripció 751 = Segona entrada atorgada
 • Referencia amb ordre d’inscripció 752 = Tercera entrada atorgada.

Si s’arriba al total de sol·licituds presentades i encara queden entrades per atorgar es continuarà per la referència amb ordre d’inscripció 1 fins a esgotar-les.

L’assignació de les localitats finals a la Tribuna Principal es farà de forma aleatòria i s’enviaran les entrades als guanyadors a través del correu electrònic.

CINQUENA.- CONSULTA DE LES BASES

Els participants podran consultar les instruccions i la normativa de la present promoció a la pàgina web www.circuitcat.com

SISENA.- MODIFICACIÓ I ASSIGNACIÓ DE GUANYADORS

La assignació de guanyadors es notificarà el mateix dia del sorteig (06 de maig de 2021), que es realitzarà a la Notaria de “La Roca del Vallès”, carrer Lope de Vega, 7, baixos.

En cas de no localitzar a l’agraciat durant el procés de conversió a entrada final descrit anteriorment s’assignaran aquestes entrades a la primera referencia amb ordre d’inscripció que no ha tingut entrada atorgada.

En el cas de que el premi no s’assigni un cop esgotades les reserves, es declararà desert.

SETENA.- DESQUALIFICACIÓ DE PARTICIPANTS I PREMIS DESERTS   

Circuit de Barcelona-Catalunya es reserva la possibilitat de declarar les participacions nul·les i el premi desert en el cas de que es cometi frau per part dels participants en els terminis recollits en les bases precedents, i el premi en conseqüència, desert en el cas de que atempti contra algun dels drets reconeguts en la Constitució i Legislació Vigent.

VUITENA.- INSTRUCCIONS DE PARTICIPACIÓ  

Els participants en la present promoció haurà d’atendre’s a les instruccions que podés cursar, en el seu cas, Circuit de Barcelona-Catalunya, podent contactar amb el circuit via correu electrònic a info@circuitcat.com.

NOVENA.- CANVI DE PREMI

El premi objecte de la present promoció, en cap cas podrà ser objecte de canvi, alteració o compensació econòmica a demanda del guanyador.

DESENA.- CESSIÓ UTILITZACIÓ NOM I IMATGE

Els guanyadors del premi de la present promoció autoritzen a Circuit de Barcelona-Catalunya per utilitzar publicitàriament els seus noms i imatges en el material publicitari relacionat amb la present promoció, sense cap contraprestació econòmica.

ONZENA.- ACCEPTACIÓ DE BASES

La participació a la present promoció suposa l’acceptació de les presents bases, així com el criteri de Circuit de Barcelona-Catalunya en la resolució de qualsevol conflicte que podés generar la interpretació de les mateixes.

DOTZENA.- RECLAMACIÓ

El termini de reclamacions de la present promoció finalitza passades 48 hores des de la data de finalització del període promocional.

TRETZENA.- RESPONSABILITAT

Circuit de Barcelona-Catalunya no es responsabilitza de les possibles pèrdues, detriments, robatoris, retards o qualsevol altre circumstància imputable a tercers que pogueren afectar a la present promoció.

En cap cas Circuit de Barcelona-Catalunya  serà responsable dels serveis que qualsevol altre entitat amb la que aquesta col·labori presti al guanyador com a conseqüència del premi entregat, a aquests efectes assumiran qualsevol responsabilitat derivada del gaudiment del premi obtingut eximint a Circuit de Barcelona-Catalunya de qualsevol dany o perjudici que podés sorgir com a conseqüència del gaudiment del mateix.

CATORZENA.- LIMITACIÓ DE PARTICIPACIÓ

No podran participar en la present promoció els treballadors del Circuit de Barcelona-Catalunya ni de cap de les empreses que intervinguin en aquesta promoció, així com tampoc familiars (de tercer o inferior grau per consanguinitat o afinitat) d’aquests i els menors de 16 anys.

QUINZENA.- TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL      

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD) i la Llei 3/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, els hi informem que les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran recollides i incorporades en un o varis fitxers de Circuit de Barcelona-Catalunya, amb domicili social a Mas “La Moreneta”, Apartat de Correus 27, 08160 Montmeló (Barcelona) i proveït de CIF B-08282626 (en endavant RESPONSABLE DEL TRACTAMENT). Les dades seran tractades amb la finalitat de gestionar la seva participació en la promoció a la qual s’està registrant. Els hi informem que les seves dades personals seran utilitzades per enviar, via correu postal o per medis electrònics, com són el correu electrònic i/o SMS, informació necessària per a la seva participació en la referida promoció i també per dur a terme altres tractaments que siguin necessaris pel seu desenvolupament, com poden ser la publicació del nom i la imatge dels participants guanyadors de les promocions en la pàgina web:  http://circuitcat.com.

D’acord amb la LOPD, vostè té dret a accedir, rectificar i cancel·lar les seves dades personals, així com a oposar-se al tractament de les mateixes. Vostè podrà exercitar aquests drets enviant una comunicació escrita (incloent fotocòpia del seu DNI o passaport) a: CIRCUITS DE CATALUNYA, S.L., a l’adreça abans citada i a l’atenció del Departament de Protecció de Dades.

SETZENA.- FISCALITAT

Al premi de la present promoció, li serà d’aplicació la Llei 35/2006 de 28 de novembre per la qual s’aprova el Impost sobre la Renda de Persones Físiques i de modificació parcial de les Lleis sobre els Impostos de Societats, sobre la Renda de no residents i sobre el patrimoni; el Reial Decret 439, de 30 de març, pel que s’aprova el seu Reglament i les seves modificacions posteriors; el Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit, en la seva Disposició final Segona punt 4; Disposicions Transitòries Primera i Tercera de la Llei 13/2011 de 27 de maig, de Regulació del Joc; la disposició addicional primera de la Llei 25/2009, de 22 de desembre de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de servei i el seu exercici, i l’article 48, apartat 6 i 7, número 12 de la Llei 13/2011, de 27 de maig de Regulació del Joc i el procediment per a la seva presentació telemàtica i altres disposicions concordants i dictades en el seu desenvolupament, per tant, si s’escau, correspondrà a l’entitat mercantil Circuit de Barcelona-Catalunya la realització de l’ingrés a compta o la pràctica de la retenció procedent, del Impost sobre la Renda de Persones Físiques (en endavant IRPF). La quantitat resultant d’aquesta retenció haurà de ser abonada pel guanyador en el moment de l’acceptació del premi.

No obstant, Circuit de Barcelona-Catalunya no es responsabilitzarà dels impostos que puguin sorgir en la declaració del Impost sobre la Renda de l’agraciat en el exercici corresponent, al incorporar a la base imposable general del seu IRPF les rendes imputables per motiu del premi, d’acord amb les regles de valoració del tribut.

A aquest efecte Circuit de Barcelona-Catalunya aportarà el corresponent certificat de retencions i ingressos a compta del IRPF.

Per al cas de que l’agraciat no fos de nacionalitat espanyola, haurà d’acreditar la seva condició de resident no espanyol, aportant en el moment de l’acceptació del premi, el corresponent certificat de residencia fiscal del seu país de procedència, en cas de no acreditar aquesta condició se li aplicarà una retenció en concepte de IRPF del 25% del valor total del premi, i la quantitat resultant d’aquesta retenció haurà de ser abonada pel guanyador en el moment de l’acceptació del premi.

DISETENA.- LLEI I JURISDICCIÓ APLICABLE    

La interpretació i el compliment de les presents bases es regiran per la legislació espanyola. Circuit de Barcelona-Catalunya i els participants en el sorteig, amb renuncia expressa al seu propi fur, que en el seu cas, els hi fos aplicable, es sotmeten en quan es refereix a la resolució de qualsevol controvèrsia que podés derivar-se de les bases o de la celebració o resultat del Sorteig, a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona, excepte en el cas de consumidors, en el qual serà d’aplicació allò que la Llei estableixi.

DIVUITENA.- DIPÒSIT DE LES BASES

Les bases de la present promoció es troben depositades i protocol·litzades davant del Notari del Il·lustre Col·legi de Barcelona el Sr. José Luis Criado Barragán, amb despatx a (08430) La Roca del Vallès, carrer Lope de Vega, 7 baixos, i estaran a disposició de qualsevol persona que desitgi consultar-les a la pàgina web www.circuitcat.com.

Vols més informació sobre els nostres productes VIP?

Si us plau, omple els següents camps per poder accedir a la informació detallada.

Si desitges rebre una proposta personalitzada a les teves necessitats pots contactar-nos directament a suport.hospitality@circuitcat.com i estarem encantats d’atendre la teva petició.

He llegit i accepto la Política de Privacitat
Moltes gràcies!

Hem rebut correctament les seves dades.

Ho sentim!

S’ha produït un error en el procés d’enviament del formulari. Si us plau, revisi que tots els camps s’hagin emplenat correctament.

We use our own and and third-party cookies, for the analysis of user navigation. If you continue browsing, we consider that you accept its use. You can change the settings or get more information here. If you want to hide this message click here.