Guia de contractació

El Circuit

Guia de contractació

GUIA INTERNA PER A LA CONTRACTACIÓ DE

CIRCUITS DE CATALUNYA, S.L.

 

La guia Interna de contractació és el document que ha adoptat Circuits de Catalunya, S.L., en compliment de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE de 26 de febrer de 2014 (en endavant LCSP), I DEL Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, en allò que no contradigui la normativa bàsica.

D’acord amb la LCSP, Circuits de Catalunya, S.L. forma part del sector públic ja que s’encabeix dins del supòsit previst a la lletra h) de l’article 3.1 de la LCSP, si bé no té consideració d’administració, però sí de poder adjudicador (ex arts. 3.2 i 3.3 LCSP).

Per tant, Circuits de Catalunya, S.L. es troba subjecte al que estableixen els articles 316 i següents de la LCSP.

En relació a l’activitat de contractació, Circuits de Catalunya, S.L. respon als principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat, integritat, equitat i adjudicació a l’oferta econòmicament i qualitativament més avantatjosa, que en tot moment regiran en l’aplicació de la normativa vigent i el seguiment de la present guia.

Article 1.       Objecte

Article 2.       Tipologies contractuals i règim jurídic aplicable

Article 3.       Procediment de contractació

Article 4.       Expedient de contractació

Article 5.       Adjudicació dels contractes de menor quantia

Article 6.       Òrgan de contractació

Article 7.       Mesa de contractació

Article 8.       Tramitació anticipada

Article 9.       Perfil del contractant

Article 10      Recurs especial en matèria de contractació

Article 11.     Informes jurídics

Article 12.     Comunicació al registre de contractes del sector públic.


Article 1. Objecte

La present Guia estableix amb efectes interns, explicatius i aclaridors, els procediments a seguir respecte la contractació efectuada per Circuits de Catalunya, S.L, a partir del que ha establert la LCSP.

Article 2. Tipologies contractuals i règim jurídic aplicable

1. La contractació de Circuits de Catalunya, S.L. es divideix en tres modalitats:

 • Contractació harmonitzada
 • Contractació no harmonitzada
 • Contractació de menor quantia.

2. El règim jurídica aplicable és el que estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, en endavant LCSP, així com pel Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, en allò que es mantingui vigent.

3. La contractació que realitza Circuits de Catalunya, S.L. té caràcter privat, d’acord amb el que disposa l’article 26 de la LCSP, en tractar-se de contractes celebrats per un poder adjudicador que no reuneix la condició d’administració pública.

4. La preparació i adjudicació de la contractació de Circuits de Catalunya, S.L. es regeix pel que disposen els articles 317 i 318 de la LCSP. Els seus efectes i extinció es regeixen pel dret privat, sens perjudici del que preveu l’article 319 de la LCSP.

Article 3. Procediment de contractació

1.Contractació subjecta a regulació harmonitzada

La preparació i adjudicació dels contractes subjectes a regulació harmonitzada es regeix per les normes de la secció 1ª i 2ª del capítol I, del Títol I, del Llibre II de la LCSP, d’acord amb l’article 317 de la mateixa Llei.

2. Contractació no subjecte a regulació harmonitzada

a. La Contractació no subjecte a regulació harmonitzada que tingui un valor estimat que superi els 15.000 euros per a contractes de serveis i subministraments o els 40.000 euros per a contractes d’obra, es pot adjudicar per qualsevol dels procediments previstos a la Secció 2ª del Capítol I del Títol I del Llibre Segon de la LCSP, excepte el procediment negociat sense publicitat que només es podrà fer servir en els casos previstos a l’article 168.

b. La llibertat d’elecció dels procediments contractuals prevista a l’apartat anterior obliga a que un cop escollit un procediment, cal continuar amb tots els requisits del mateix que la LCSP preveu, fins a llur conclusió.

c. El procediment principal d’adjudicació dels contractes de Circuits de Catalunya, S.L. serà el obert simplificat, en els termes establerts a la LCSP.

d. Els límits econòmics per a l’ús del procediment obert simplificat són:

 • Contractes d’obres, valor econòmic del contracte (VEC) de fins a 5.548.000 euros
 • Contractes de serveis i subministraments, VEC de fins a 221.000 euros.

e. S’aplicarà la modalitat “súper simplificada” prevista a l’article 159.6 LCSP en:

 • Contractes d’obres, VEC de fins a 80.000 euros
 • Contractes de serveis i subministraments, VEC de fins a 35.000 Euros.

3. Contractació de menor quantia

La contractació no subjecte a regulació harmonitzada que tingui un valor estimat inferior a 15.000 euros per a contractes de serveis i subministraments o inferior a 40.000 euros per a contractes d’obra, s’adjudicarà directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que compti amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del contracte, d’acord amb el que disposa l’article 318 a) de la LCSP.

Article 4. Expedient de contractació

La celebració dels contractes previstos als apartats 1 i2 de l’article anterior requereix la prèvia tramitació d’un expedient de contractació integrat pels següents documents:

a. Informe justificant la necessitat, idoneïtat, característiques, insuficiència de mitjans en els contractes de serveis, i valor estimat de les prestacions objecte del contracte, en la mesura que sigui possible.

b. Informe econòmic de l’existència de crèdit o pla econòmic-financer.

c. Plecs de Clàusules Contractuals, que han de contenir, com a mínim:

 • La definició de l’objecte del contracte
 • El pressupost
 • La durada
 • El procediment d’adjudicació
 • La documentació a presentar, forma i contingut de les proposicions
 • Els criteris de solvència i adjudicació del contracte
 • Els drets i obligacions de les parts
 • Les condicions especials d’execució, en el seu cas
 • Les circumstancies que poden donar lloc a la modificació del contracte, en el seu cas.
 • Les especificacions tècniques necessàries per a l’execució de les prestacions objecte del contracte.

d. Resolució d’aprovació de l’expedient de contractació

e. Resolució de l’adjudicació

f. Formalització del contracte.

Article 5. Adjudicació dels contractes de menor quantia

 1. En la celebració dels contractes previstos a l’apartat 3 de l’article 3 de la present Guia, la tramitació de l’expedien només exigeix l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent, factura que ha de reunir els requisits previstos legalment. A més, en els contractes d’obra s’incorporarà el pressupost i, quan sigui exigible per la normativa específica, el corresponent projecte.
 2. Els contractes de menor quantia es publicaran trimestralment al perfil del contractant, excepte els que tinguin un valor estimat de menys de 5.000 euros, sempre que el sistema de pagament utilitzat sigui el d’avançament de caixa fixa o un altre sistema similar per fer pagaments menors.
 3. Els contractes previstos en aquest article no podran tenir una durada superior a l’any. Transcorregut l’any o entrat en un nou exercici pressupostari, es pot tornar a contractar pel mateix objecte i al mateix empresari sempre i quan es formalitzi una nova contractació.
 4. La formalització dels contractes menors amb idèntic objecte i destinatari durant tres anys consecutius requereix l’emissió d’un informe justificatiu per part de l’òrgan de contractació, en el cas de serveis i subministraments superiors a 5.000 euros, i en el cas de contractes d’obra d’un import superior a 12.000 euros.1

Article 6. Òrgan de Contractació

L’òrgan de contractació de Circuits de Catalunya, S.L. és el director general, d’acord amb l’establert a l’article 18 dels Estatuts socials de Circuits de Catalunya, S.L.

El director general informarà a cada Consell d’Administració de les contractacions que es realitzin per un import superior a 15.000 euros quan es tracti de contractes de subministraments i serveis, i per un import superior a 40.000 euros quan es tracte de contractes d’obra.

Article 7. Mesa de Contractació

Pels casos que la LCSP exigeixi la constitució d’una Mesa de contractació, Circuits de Catalunya, S.L. disposa d’un òrgan tècnic d’assistència a la contractació que desenvolupa les funcions atribuïdes a aquelles per la pròpia LCSP.

Els membres de l’òrgan tècnic d’assistència són nomenats per l’òrgan de contractació, i la seva composició es publica al perfil del contractant de Circuits de Catalunya, S.L.


1 Aquest apartat recull literalment el que estableix l’article 159.1.3 de la Llei 5/2017, del 28 de març de mesures fiscals, administratives, financeres i del Sector Públic de la Generalitat.

 

Article 8. Tramitació anticipada

Es poden tramitar anticipadament els contractes l’adjudicació material dels quals hagi de començar a l’exercici següent o aquells que per llur finançament depenguin d’un préstec, un crèdit o una subvenció sol·licitada a un altra entitat publica o privada, sotmetent l’adjudicació a la condició suspensiva de l’efectiva consolidació dels recursos que han de finançar el contracte corresponent.

Article 9. Perfil de contractant

El perfil de contractant de Circuits de Catalunya, S.L. recull la informació relativa a llurs contractes en els termes previstos a la LCSP, i reflecteix el compromís amb el principi de transparència.

Respecte a la contractació menor, la publicació al perfil del contractant atendrà als criteris recollits a l’article 5.2 de la present Guia.

Article 10. Recurs especial en matèria de contractació

Són susceptibles de recurs especial els actes i decisions relacionat a l’article 44 de la LCSP respecte dels contractes detallats a l’esmentat article, entre altres els contractes de serveis i de subministraments que tingui un valor estimat superior de 100.000 euros, i els contractes d’obres de més de 3.000.000 d’euros.

Article 11. Informes jurídics.

Els informes jurídics que preveu la LCSP seran realitzats per l’assessoria jurídica de Circuits de Catalunya, S.L. que es podrà dotar de l’assessorament legal extern que requereixi.

Article 12. Comunicació al registre de contractes del Sector Públic

Circuits de Catalunya, S.L. comunicarà al registre de contractes del sector públic corresponent la informació relativa a la seva contractació en els termes previstos a la LCSP.

Vols més informació sobre els nostres productes VIP?

Si us plau, omple els següents camps per poder accedir a la informació detallada.

Si desitges rebre una proposta personalitzada a les teves necessitats pots contactar-nos directament a suport.hospitality@circuitcat.com i estarem encantats d’atendre la teva petició.

He llegit i accepto la Política de Privacitat
Moltes gràcies!

Hem rebut correctament les seves dades.

Ho sentim!

S’ha produït un error en el procés d’enviament del formulari. Si us plau, revisi que tots els camps s’hagin emplenat correctament.

We use our own and and third-party cookies, for the analysis of user navigation. If you continue browsing, we consider that you accept its use. You can change the settings or get more information here. If you want to hide this message click here.