Proveïdors

El Circuit

Proveïdors

Condicions generals de compra

PROVEÏDORS EN GENERAL

Responsabilitat tributària

Com acompliment de l´article 43.1.f de la Llei General Tributària (Ley 58/2003 de 17 de desembre), els nostres proveïdors ens han d’entregar i mantenir actualitzat un certificat original d´estar al corrent de les seves obligacions tributàries.
Aquest certificat els serà emès per l´Administració Tributària, té una vigència de 12 mesos i es pot sol·licitar directament per Internet a www.aeat.es.

Les empreses no residents a Espanya ens han d´entregar un certificat original de residència emès per les autoritats fiscal del país d’origen. Aquest certificat té vigència anual i la seva finalitat és acreditar la procedència de l´empresa i poder així aplicar, si procedeix, correctament la retenció de l´impost sobre la renda de no residents, tal i com es requereix a la  Llei 41/1998 de desembre de 1998.

Factures

Les factures han de ser enviades mitjançant la plataforma electrònica e-FACT. És imprescindible indicar a la factura el nostre número de comanda. Les factures han de ser rebudes com a màxim durant el mes següent a l´entrega del producte o la prestació del servei. Han de contenir de manera clara i complerta totes les dades fiscals de l’emissor de la factura i de Circuits de Catalunya S.L.

Les factures que no acompleixin aquests requisits seran retornades i es consideraran com no rebudes.

Pagaments

El pagament de les factures es farà amb confirming. És necessari per poder realitzar els pagaments disposar del certificat bancari conforme el número de compte bancari pertany a l’empresa a qui s’ha de realitzar el pagament.

Qualsevol canvi de compte bancari s’ha de sol•licitar per escrit i ha de venir acompanyat del  certificat bancari. Aquesta documentació s’ha d’entregar al Departament de Finances

Correspondència

La correspondència que arribi al Circuit de Barcelona-Catalunya NO ha de ser nominativa. No s´ha indicar al sobre el nom de cap persona. El nostre sistema intern de gestió ja disposa de mitjans per fer una correcta distribució de la correspondència rebuda.

Per qualsevol consulta relativa a aquesta documentació, contactar amb l´àrea de finances (93 571 97 20).

SUBCONTRACTISTES D´OBRES I SERVEIS

Tenint en compte la prestació de serveis que realitza la seva empresa a les instal•lacions de Circuits de Catalunya mitjançant personal i treballadors de la seva plantilla i als efectes de poder controlar l’accés dels mateixos i limitar  la possible responsabilitat derivada de l’art. 42 de l’Estatut dels treballadors en matèria de subcontractació d’obres i serveis,  junt amb cada factura que vostè ens remeti haurà de facilitar la següent documentació en els terminis i termes indicats:

  • Llistat de treballadors indicant nom, cognoms, DNI, nº afiliació, modalitat contractual  , antiguitat, percepcions o millores complementàries a les del conveni col•lectiu i data d’adscripció a l’obra. De cada nou treballador adscrit a l’obra, s’hauran de remetre aquestes dades el mateix dia en que sigui efectiva l’esmentada adscripció o abans si fos possible
  • Còpia de l’últim TC1 i TC2
  • Certificat de la TGSS així que s’està al corrent de les obligacions. El mateix s’haurà de facilitar mensualment
  • Certificat de l’AET conforme s’està al corrent de les obligacions de caràcter  fiscal. El mateix s’haurà de facilitar mensualment
  • Còpia de les altes, baixes i variacions, l’obligació de les quals de lliurament serà mensual
  • Certificat acreditatiu de què els treballadors estan al corrent de cobrament de les seves nòmines i entrega de còpia de nòmines. L’esmentada obligació s’haurà de complir mensualment mentre duri la subcontracta
  • Indicació dels treballadors especialment sensibles, embarassades i menors.
  • En cas de treballadors estrangers, còpia de l’autorització de la feina, així com de la sol•licitud de renovació, en el seu cas

L’incompliment en l’entrega de la documentació que s’expressa podrà donar lloc a CIRCUITS DE CATALUNYA a la retenció del pagament de les factures en garantia de la responsabilitat que li pugui assolir.

Per qualsevol consulta relativa a aquesta documentació, contactar amb l´Àrea Jurídica (93 571 97 38)

Vols més informació sobre els nostres productes VIP?

Si us plau, omple els següents camps per poder accedir a la informació detallada.

Si desitges rebre una proposta personalitzada a les teves necessitats pots contactar-nos directament a suport.hospitality@circuitcat.com i estarem encantats d’atendre la teva petició.

He llegit i accepto la Política de Privacitat
Moltes gràcies!

Hem rebut correctament les seves dades.

Ho sentim!

S’ha produït un error en el procés d’enviament del formulari. Si us plau, revisi que tots els camps s’hagin emplenat correctament.

We use our own and and third-party cookies, for the analysis of user navigation. If you continue browsing, we consider that you accept its use. You can change the settings or get more information here. If you want to hide this message click here.