Perfil del contractant

El Circuit

Perfil del Contractant

INTRODUCCIONS INTERNES DE CONTRACTACIÓ DE CIRCUITS DE CATALUNYA, S.L.U

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El dia 16 de novembre de 2011 es va publicar al BOE, el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic  (en endavant, referida a les presents instruccions com TRLCSP). El principal objectiu d’aquesta llei consisteix en regular la contractació del sector públic, amb la finalitat de garantir el compliment dels principis de llibertat d’accés a les licitacions, publicitat, transparència dels procediments i no discriminació i igualtat de tractament entre els candidats.

Amb aquest Reial Decret Legislatiu, queden derogades totes les disposicions de igual o inferior rang que s’oposin a la present Llei, i en particular, la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.

Circuits de Catalunya, S.L.U. és una societat mercantil que es va constituir mitjançant escriptura pública atorgada davant el Notari de Granollers en Luis Pichó Romaní el 28 de desembre de 2001, i està integrament participada pel Consorci del Circuit de Catalunya.

El Consorci del Circuit de Catalunya és una entitat de dret públic dotada de personalitat jurídica pròpia que es va constituir, per temps indefinit, en virtut del Decret 51/1989, de 7 de febrer, i que està integrat per la Generalitat de Catalunya, el Reial Automòbil Club de Catalunya (RACC) i l’Ajuntament de Montmeló.

Circuits de Catalunya, S.L.U. constitueix la forma de gestió directa adoptada pel Consorci del Circuit de Catalunya per a realitzar les activitats que constitueixen el seu objecte social i que venen conformades per la gestió i explotació de les instal·lacions que integren el Circuit de Barcelona-Catalunya.

D’acord amb allò previst al Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (en endavant, TRLCSP), Circuits de Catalunya, S.L.U. forma part del sector públic ja que s’encabeix dins del supòsit previst a la lletra d) de l’article 3.1 del TRLCSP, si bé no té consideració, als efectes de l’aplicació del TRLCSP, ni d’administració pública, ni de poder adjudicador (art. 3.2 i 3.3 TRLCSP), ja que pel fet d’estar contemplades les societats mercantils com una categoria específica a l’apartat 1 de l’article 3 TRLCSP, no tenen cabuda a l’epígraf B) de l’apartat 3 del mateix precepte.

Per tant, Circuits de Catalunya, S.L.U. als efectes del TRLCSP, no té la consideració ni d’administració pública, ni de poder adjudicador, amb la conseqüència de que es troba dins del nivell de mínima subjecció al TRLCSP que es regeix per l’article 192.

La finalitat d’aquest reglament intern és garantir l’efectivitat dels principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació definits a l’article192.1 TRLCSP en tots els procediments de contractació així com que l’adjudicació dels contractes es faci a l’oferta més avantatjosa des del punt de vista econòmic, article 192.2.

Aquest reglament estarà a disposició de tots els interessats a participar als procediments d’adjudicació dels contractes regulats per elles i es publicaran al Perfil de Contractant dins la pàgina web del circuit (http://circuitcat.com).

Les presents Instruccions Internes de Contractació (en endavant, IIC) han estat aprovades pel Consell d’Administració del Consorci del Circuit de Barcelona-Catalunya.

 CAPÍTOL I: DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Objecte de les Instruccions Internes de Contractació

Les presents IIC, en compliment del què disposa l’article 192 TRLCSP, tenen per objecte la regulació dels procediments de contractació amb la finalitat de garantir l’efectivitat dels principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació, així com l’adjudicació del contracte a l’oferta econòmicament més avantatjosa.

Article 2. Àmbit d’aplicació

Aquestes IIC s’apliquen als procediments d’adjudicació dels contractes d’obres, de subministraments i de serveis que Circuits de Catalunya, S.L.U precisi pel desenvolupament de la seva activitat. Els contractes d’obres, de subministraments i de serveis es qualificaran d’acord amb les normes establertes respectivament als articles 6, 9 i 10 del TRLCSP.

Quedaran exclosos de l’àmbit d’aquestes IIC tots els negocis i relacions jurídiques relacionats a l’article 4 del TRLCSP.

Article 3. Contractes Mixtes

S’entén per contracte mixt aquell que conté prestacions corresponents a dos o més contractes dels regulats a les presents IIC. Als efectes de l’aplicació de les normes establertes a les presents IIC relatives a la publicació i adjudicació d’aquests contractes, es considerarà com principal la prestació de major import econòmic, calculada en els termes establerts a l’article següent.

Article 4. Valoració del import estimat dels contractes

El valor estimat dels contractes es calcularà d’acord amb les previsions de l’article 88 del TRLCSP.

Sempre que al text de les presents IIC es faci referència al import o quantia dels contractes s’entendrà que en els mateixos no hi està inclòs l’IVA, excepte indicació expressa en contrari.

Quan un contracte d’obra, servei, subministrament pugui donar lloc a l’adjudicació simultània de contractes per lots separats s’haurà de tenir en compte el valor global estimat de la totalitat dels lots.

En els contractes de durada indeterminada, el valor total estimat del contracte serà el valor mensual multiplicat per 48 mesos.

En el cas de contractes de subministrament i de servei de caràcter periòdic o aquells que s’hagin de renovar en un període de temps determinat, es prendrà com a base pel càlcul estimat del contracte alguna de les següents quantitats: (i) el valor real dels contractes successius similars adjudicats durant l’exercici precedent o durant els dotze mesos previs, o (ii) el valor estimat total dels contractes successius adjudicats durant els dotze mesos següents al primer lliurament o en el transcurs de l’exercici si aquest fos superior a dotze mesos. 

Article 5. Contingut mínim dels contractes

Els contractes subjectes a les presents IIC s’hauran de formalitzar, necessàriament, per escrit, a excepció dels contractes adjudicats de forma directe i els tramitats mitjançant procediment per sol·licitud de pressupostos, en els que serà suficient amb l’aprovació de la factura per l’òrgan competent de l’entitat. En tot cas, queda prohibida la contractació verbal, excepte en els contractes d’emergència d’acord amb la previsió de l’article 28 del TRLCSP.

Els contractes subjectes a les presents IIC hauran d’incloure, com a mínim, les següents mencions:

 • La identificació de les parts i acreditació de la capacitat dels firmants per a subscriure el contracte.
 • La definició de l’objecte del contracte.
 • L’enumeració dels documents que conformen el contracte.
 • El preu del contracte o la manera de determinar-lo, i les condicions de pagament.
 • La durada del contracte o les dates estimades d’inici o finalització. Així com la de la pròrroga o pròrrogues, si estan previstes.
 • Les condicions de recepció, lliurament o admissió de les prestacions.
 • Les obligacions del contractant i el contractista.
 • La imposició de penalitzacions, en el seu cas
 • Les causes de resolució i les seves conseqüències.
 • El deure de confidencialitat del contractista
 • La submissió a la jurisdicció o arbitratge
 • La referència a la legislació aplicable.

Les mencions anteriors es consideraran efectuades quan constin en qualsevol dels documents contractuals (plecs de clàusules), incloses les ofertes o acceptacions.

Article 6. Règim jurídic dels contracte i jurisdicció competent 

Els  contractes subscrits per l’entitat subjectes a les presents IIC tindran la consideració  de  contractes  privats, sent  la jurisdicció civil la competent per conèixer les incidències i/o reclamacions que sorgeixin de la preparació, efectes, compliment i extinció.

Els plecs de clàusules podran preveure la remissió a un arbitratge de conformitat amb la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d’arbitratge per a la solució de les diferències que puguin sorgir sobre els efectes, compliment i extinció dels contractes que es celebrin.

CAPÍTOL II: PERFIL DEL CONTRACTANT I PRINCIPIS REGULADORS

Articl7. Perfil de Contractant

L’entitat haurà de difondre mitjançant la seva pàgina web oficial el Perfil de Contractant, degudament identificat sota les paraules “Contractació: Perfil de Contractant”, que haurà de ser accessible per a tots els possibles licitadors que accedeixin a la pàgina web.

 • Les presents IIC
 • La següent informació relativa a les licitacions, tret que no sigui necessari d’acord amb les presents instruccions:
 • Anuncis de licitació
 • Plec de clàusules administratives, plec de prescripcions tècniques.
 • Normativa general mediambiental
 • Fases del procediment d’adjudicació
 • Adjudicació dels contractes

Articl8.­ Principi de publicitat

Les exigències derivades del principi de publicitat quedaran acomplertes amb la inserció al perfil del contractant al web del circuit (www.circuitcat.com).

Article 9. ­Principi de concurrència

Als efectes de les presents IIC, s’entendrà per principi de concurrència totes aquelles actuacions per a garantir el lliure accés, en aquells procediments que així s’estableixi, de tots aquells candidats capacitats per la correcte realització de l’objecte contractual.

En els procediments tramitats mitjançant procediment per sol·licitud de pressupostos i els negociats sense publicitat que es celebrin a l’emparament de les presents IIC, s’entendrà garantit el principi de concurrència amb la petició d’ofertes a un mínim de tres candidats, sempre que sigui possible, seleccionats per l’entitat i que estiguin plenament capacitats per l’execució del contracte.

Excepcionalment, l’entitat podrà adjudicar de forma directe aquells contractes que, per raó d’import, així ho estableixin les presents IIC.

Així mateix, l’entitat també podrà adjudicar de forma directa a un únic candidat quan concorrin les causes previstes en les presents IIC, no vulnerant aquesta adjudicació el principi de concurrència.

Els terminis assenyalats en dies en les presents IIC es consideraran dies naturals, a no ser que expressament s’indiqui que són dies hàbils que es comptaran de conformitat amb la normativa administrativa.

Article 10. Principi de Transparència

Als efectes de les presents IIC, s’entendrà per principi de transparència totes aquelles actuacions que l’entitat realitzi amb la finalitat de donar a conèixer la seva contractació i garantir el coneixement per part de tercers dels diferents tràmits que integren els procediments de contractació subjectes a aquestes IIC, i en particular dels criteris de selecció i adjudicació, així com el coneixement per part dels licitadors no adjudicataris dels motius que justifiquin la seva exclusió o no adjudicació a través del procediment previst en les presents IIC.

Article 11. Principi de Confidencialitat

Als efectes de les presents IIC, s’entendrà per principi de confidencialitat l’obligació de l’entitat, dels seus òrgans de contractació i de les diferents persones que intervinguin en els procediments de contractació, de no divulgar la informació facilitada per els candidats que aquests hagin designat com confidencial. En particular, tindran aquest caràcter els secrets tècnics o comercials i els aspectes confidencials de les ofertes que expressament indiqui el licitador.

No tindrà consideració d’informació confidencial aquella documentació o informació que l’entitat hagi fet pública per a garantir els principis regulats per les presents IIC.

Els contractistes hauran de respectar el caràcter confidencial de tota aquella informació a la que tinguin accés per a l’execució del contracte que així li indiqui l’entitat, o que per la seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada com tal. Aquest deure de confidencialitat es mantindrà durant un termini mínim de 5 anys, a excepció de que en el contracte s’estableixi un termini superior.

Article 12. Principi d’igualtat i no discriminació

Els procediments de contractació hauran de garantir la igualtat de tractament de tots els licitadors i la no discriminació, per cap causa; no es podrà realitzar cap actuació que tingui per finalitat afavorir uns licitadors o perjudicar-ne d’altres.

CAPÍTOL III: ÒRGANS DE CONTRACTACIÓ

Article 13. Òrgans de contractació

L’Òrgan de Contractació de Circuits de Catalunya, S.L.U serà el representant legal de Circuits de Catalunya, S.L.U., en virtut de l’escriptura de nomenament atorgada per el Consorci del Circuit de Catalunya, soci únic de Circuits de Catalunya, S.L.U., davant Notari de Barcelona Sr. Joan Carles Ollé Favaró, amb data 10 de febrer de 2011, i número 230 del seu protocol.

Article 14. Funcions dels òrgans d’administració

Les funcions de l’Òrgan  de Contractació seran les assignades per les presents IIC i, amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu, les següents:

 • Aprovació dels plecs de clàusules administratives i plec de prescripcions tècniques
 • Designació dels membres de la Mesa de Contractació
 • Exclusió de les ofertes anormals o desproporcionades
 • Adjudicació del contracte
 • Modificació del contracte
 • Resolució del contracte
 • Interpretació del contracte

Article 15. Mesa de contractació

A excepció de les adjudicacions directes i de les sol·licituds de pressupostos, a les licitacions que es desenvolupin en base a aquestes IIC, l’òrgan de contractació estarà assistit per una Mesa de Contractació.

Les funcions de la mesa de contractació són les següents:

 • La qualificació de la documentació acreditativa de la personalitat i, si s’escau de la representació i capacitat per a contractar, així com de la documentació relativa a les causes d’exclusió per a contractar.
 • La valoració de la solvència econòmica i financera, tècnica o professional.
 • Notificació dels defectes esmenables i determinació dels empresaris admesos o no admesos a la licitació.
 • La valoració de les ofertes tècniques. En els supòsits que la valoració de les proposicions s’hagi de tenir en consideració criteris diferents del preu, la Mesa podrà sol·licitar, abans de formular la proposta, aquells informes tècnics que consideri precisos. Aquests informes també es podran sol·licitar quan sigui necessari verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions tècniques del plec.
 • La celebració de l’obertura pública de les ofertes econòmiques i la resolució de quantes incidències ocorrin en ella.
 • La valoració de la concurrència de les ofertes anormals o desproporcionades, prèvia tramitació del procediment establer en les presents IIC.
 • L’elevació de la proposta d’adjudicació del contracte a l’Òrgan de Contractació.
 • Quantes funcions siguin necessàries per a la qualificació i valoració de les proposicions, així com per a formular una proposta d’adjudicació i aquelles altres que li atribueixin les presents IIC o l’òrgan de contractació de l’entitat.

La Mesa de Contractació estarà integrada com a mínim per 3 persones, les quals seran escollides en cada cas per l’Òrgan de Contractació. L’Òrgan de Contractació no podrà formar part de la Mesa de Contractació.

Article 16. Propostes d’adjudicació

En les propostes d’adjudicació que es formulin a l’emparament de les presents IIC, figurarà l’ordre de prelació dels licitadors que han formulat una proposta admissible, amb les puntuacions que han obtingut. Les propostes d’adjudicació no generaran cap dret mentre no es dicti la resolució d’adjudicació.

CAPÍTOL IV: ELS LICITADORS

Article 17. Els licitadors

Podran celebrar els contractes regulats en les presents IIC les persones naturals o jurídiques, de naturalesa pública o privada i espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar i acreditin la seva solvència econòmica i financera, tècnica o professional i no es trobin incursos en causa de prohibició de contractar de conformitat amb el que s’estableix a les presents IIC, requisits que hauran de concórrer en el moment de la finalització del termini de presentació d’ofertes.

Article 18. Capacitat d’obrar dels licitadors

 • Els licitadors hauran d’acreditar la seva capacitat d’obrar i representació en tots els procediments d’adjudicació regulats en les presents IIC. La forma d’acreditar aquesta capacitat serà la establerta en les presents i al  TRLCSP.
  No obstant en el procediments d’adjudicació directe per raó del import, s’entendrà acreditada la capacitat de l’empresari o professional amb la presentació de la factura corresponent, sempre i quan aquesta reuneixi i contingui les dades i els requisits establerts a la normativa que regula el deure d’expedir i lliurar la factura. En qualsevol cas, l’entitat podrà requerir al contractista, quan ho consideri convenient, per tal de que acrediti la seva capacitat.
 • En els casos que així ho estableixi la legislació específica, es podrà exigir als contractistes que acreditin la seva inscripció, en el moment de la licitació, en un registre professional o mercantil que els habiliti per a l’exercici de l’activitat que consisteixi la prestació del contracte.
 • En cap cas podran concórrer a les licitacions els empresaris que haguessin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o dels documents preparatoris dels contractes, sempre que aquesta participació pugui provocar restriccions a la lliure concurrència o suposi un tracte privilegiat a la resta de licitadors.

Article 19. Empreses no pertanyents a la Unió Europea i principi de reciprocitat

Les empreses o persones físiques d’Estats no pertanyents a la Unió Europea o a l’Espai Econòmic Europeu, a més d’acreditar la seva capacitat d’obrar conforme a la legislació del seu Estat d’origen i la seva solvència econòmica i financera, tècnica o professional, hauran de justificar mitjançant informe de la respectiva representació diplomàtica espanyola, que s’acompanyarà a la documentació que es presenti, que l’Estat de procedència de l’empresa estrangera admet, al seu torn, la participació d’empreses espanyoles en la contractació amb l’Administració, en forma substancialment anàloga.

Article 20. Solvència econòmica i financera

Els licitadors hauran d’acreditar la solvència econòmica i financera per a l’execució del contracte, el qual serà específica per a cada contracte i la seva exigència adequada i proporcionada a les característiques de la prestació contractada. L’Òrgan de Contractació podrà escollir els mitjans per acreditar la solvència econòmica financera que estableix el TRLCSP o aquells altres que consideri adients.

Els mitjans per acreditar la solvència econòmica i financera hauran de figurar en els corresponents plecs de clàusules.

Article 21. Solvència tècnica o professional

Els licitadors hauran d’acreditar la solvència tècnica o professional per a l’execució del contracte, entenent per ella la capacitació tècnica o professional per a l’adequada execució del mateix, o bé per disposar d’experiència anterior en contractes similars o per disposar del personal i mitjans tècnics suficients. L’Òrgan de Contractació podrà escollir els mitjans per a  acreditar la solvència tècnica o professional que estableix el TRLCSP o aquells altres que consideri adients.

Els mitjans per a acreditar la solvència tècnica o professional hauran de figurar en els corresponents plecs de clàusules.

L’entitat podrà exigir la classificació dels contractistes de conformitat amb el que estableix la normativa de contractació pública, establint-ho al plec de clàusules regulador del contracte.

Article 22. Prohibicions de contractar

En cap cas podran contractar amb l’entitat, quedant excloses de la participació en els procediments de licitació, les persones en les que concorri alguna de les causes de prohibició de contractar previstes al TRLCSP. 

CAPÍTOL V. DISPOSICIONS COMUNS ALS CONTRACTES REGULATS A LES PRESENTS

INSTRUCCIONS

Article 23. Tramitació ordinària i urgent dels contractes

Els expedients de contractació podran ser de tramitació ordinària, urgent o d’emergència. La tramitació de forma urgent o d’emergència haurà de ser acordada per l’Òrgan de Contractació de forma fundada:

a) Els expedients qualificats d’urgents seguiran la mateixa tramitació que els ordinaris amb la particularitat que el termini per a presentar ofertes es podrà reduir a la meitat dels terminis establerts per a la tramitació ordinària

b) Quan s’hagi d’actuar de forma immediata a causa d’esdeveniments catastròfics, de situacions que suposin un perill greu o de necessitats que afectin a la seguretat i salut publica (emergència), el procediment de contractació s’ajustarà a la següent tramitació.

 • L’Òrgan de Contractació podrà acordar el començament de l’execució del contracte sense ajustar-se als requisits materials establerts a les presents instruccions.
 • Haurà de justificar-se tècnica i jurídicament el caràcter de l’emergència de les prestacions contractades. Les contractacions que s’hagin celebrat seguint l’expedient d’emergència es publicaran al Perfil de Contractant.

Article 24. Normes de caràcter mediambiental

Els plecs de clàusules podran incloure exigències de caràcter mediambiental; en aquest sentit es podrà sol·licitar l’aportació de certificats expedits per organismes independents que acreditin que l’empresari compleix determinades normes de gestió mediambiental.

Article 25. Normes de publicitat

Els procediments de contractació regulats a les present instruccions, amb les excepcions que ara es detallaran on no serà necessari realitzar publicitat, s’anunciaran al Perfil de Contractant de l’entitat, mantenint-se l’anunci fins a l’adjudicació del contracte.

El termini de difusió pública de la informació contractual es mantindrà un mínim d’un mes a comptar des de la data d’adjudicació del contracte.

L’Òrgan de Contractació podrà, en el seu cas, anunciar a la premsa diària escrita les licitacions, així com als Diaris Oficials. Aquests anuncis es realitzaran a efectes merament informatius, sense que tinguin cap transcendència jurídica a efectes de determinació de terminis i per a la presentació d’ofertes o sol·licituds

Les adjudicacions dels contractes regulats a les presents IIC, a excepció dels adjudicats de forma directa per raó del import i els procediments de sol·licitud de pressupostos, s’anunciaran al Perfil de Contractant de l’entitat en el termini de 15 dies a comptar de la data d’adjudicació del contracte.

Article 26. Terminis de concurrència

El termini de consulta i presentació de les ofertes es determinarà en cada cas al plec de clàusules administratives i/o a la carta d’invitació als candidats seleccionats. En tot cas, caldrà establir un termini suficient per a garantir la concurrència, igualtat de tracte i no discriminació dels licitadors. 

CAPÍTOL VI: PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ

Article 27. Procediments de contractació

Els contractes regulats en les presents IIC s’adjudicaran d’acord amb algun dels següents procediments:

 • Procediment per adjudicació directa
 • Procediment per sol·licitud de pressupostos
 • Procediment negociat amb publicitat
 • Procediment negociat sense publicitat

S’adjunta com a annex de les presents IIC un quadre explicatiu amb els procediments de contractació (ANNEX I) 

Article 28. Procediment per adjudicació directa

Es podrà adjudicar un contracte mitjançant el procediment d’adjudicació de forma directe, en els següents supòsits:

Per raó del import:

 • Els contractes d’obra d’import igual o inferior a 50.000 Euros.
 • Els contractes de serveis o subministraments d’import igual o inferior als 18.000  Euros.

Per altres raons:

 • Quan per raons tècniques o artístiques o per qualsevol altra raó relacionada amb la protecció dels drets d’exclusivitat, el contracte només es pugui encomanar a un empresari o professional determinat.
 • Quan per una imperiosa urgència resultat d’esdeveniments imprevisibles i no imputables a l’entitat, demandi una immediata tramitació.
 • Quan es tracti d’obres o serveis complementaris que no figurin al projecte ni al contracte, però que degut a una circumstància imprevista passin a ser necessaris per executar l’obra o el servei tal i com estava descrit al projecte o al contracte sense modificar-la, i llur execució es confiï a l’empresari al que es va adjudicar el contracte principal d’acord amb els preus que regeixin el contracte primitiu o que, en el seu cas, es fixin contradictòriament, sempre que concorrin els següents requisits:
 • Que les obres o serveis no es puguin separar tècnica o econòmicament del contracte primitiu sense causar grans inconvenients a l’entitat o que, encara que resultin separables, siguin estrictament necessàries pel seu funcionament.
 • Que el import acumulat de les obres o serveis complementaris no superi el 50% del preu primitiu del contracte.
 • Quan consisteixin en la repetició d’altres semblants adjudicats per un dels procediments previstos a les presents IIC, al mateix contractista sempre que s’ajustin a un projecte base que hagi estat objecte del contracte inicial adjudicat.

Article 29. Desenvolupament del procediment d’adjudicació directa

L’adjudicació de contractes mitjançant el procediment d’adjudicació directa requerirà la realització dels següents tràmits:

 • Inici de la contractació: S’iniciarà amb la sol·licitud de compra o petició interna cursada pel Departament de l’entitat corresponent, amb indicació de la despesa i empresari o empresaris seleccionats.
 • Capacitat d’obrar: S’entendrà per acreditada la capacitat d’obrar de l’empresari o professional amb la presentació de la factura corresponent, sempre i quan reuneixi i contingui les dades i els requisits establerts a la normativa que regula el deure d’expedir i lliurar una factura. En qualsevol cas, l’entitat podrà requerir, en qualsevol moment, al contractista l’acreditació de la seva capacitat.
 • Finalització: La contractació finalitzarà amb l’aprovació de la factura per part de l’òrgan competent de l’entitat.

En el supòsit en què s’adjudiqui un contracte de forma directa per raons diferents a la d’import, serà necessari, a més, l’elaboració d’un informe explicatiu de les necessitats que pretén satisfer el contracte, així com de l’existència de les causes justificatives d’aquest procediment.

Article 30. Procediment per sol·licitud de pressupostos

Es podrà adjudicar un contracte mitjançant el procediment d’adjudicació per sol·licitud de pressupostos en els següents supòsits:

 • Els contractes d’obra de quantia compresa entre els 50.001 Euros i els 100.000 Euros.
 • Els contractes de serveis o subministraments de quantia compresa entre els 18.001 Euros i els 50.000 Euros.

Article 31. Desenvolupament del procediment per sol·licitud de pressupostos

En aquest procediment es sol·licitarà pressupost, almenys, a tres empresaris capacitats per a la realització del contracte, sempre que sigui possible.

No serà necessari la realització dels plecs de clàusules administratives ni de plec de prescripcions tècniques. Tampoc no serà necessari publicar la licitació ni l’adjudicació del contracte.

L’adjudicació de contractes mitjançant el procediment per sol·licitud de pressupostos requerirà la realització dels següents tràmits:

 • Inici de la contractació: S’iniciarà amb la sol·licitud de compra o petició interna cursada per el Departament de l’entitat corresponent, amb indicació de la despesa i empresari o empresaris als que es volen sol·licitar els pressupostos.
 • Sol·licitud de pressupostos: Es demanaran els pressupostos als empresaris escollits, assenyalant la data límit i forma de presentació, que pot ser per correu electrònic o qualsevol altra forma que determini la sol·licitud.
 • Adjudicació: En aquest procediment, l’entitat adjudicarà el contracte a l’empresa que presenti l’oferta més avantatjosa, entre totes les ofertes rebudes, tenint en compte els principis bàsics d’igualtat i no discriminació. L’adjudicació serà comunicada mitjançant correu electrònic o fax a totes les empreses que hagin presentat pressupostos.
 • S’entendrà per acreditada la capacitat d’obrar d’un empresari o professional amb la presentació de la factura corresponent, sempre que reuneixi i contingui les dades i els requisits establerts a la normativa que regula el deure d’expedir i lliurar una factura. En qualsevol cas, l’entitat podrà requerir, en qualsevol moment, al contractista l’acreditació de la seva capacitat.
 • Finalització: La contractació finalitzarà amb l’aprovació de la factura per part de l’òrgan competent de l’entitat.

Article 32. Procediment negociat

El procediment negociat és un procediment d’adjudicació on l’entitat pot consultar i negociar les condicions dels contractes amb varis empresaris de la seva elecció, i seleccionar l’oferta de forma justificada i d’acord als criteris establerts al plec de clàusules administratives.

En aquest procediment serà necessari sol·licitar ofertes, al menys, a tres empresaris capacitats per a la realització del contracte, sempre que sigui possible.

En aquest procediment, l’entitat adjudicarà el contracte a l’empresa que presenti l’oferta més avantatjosa, entre totes les ofertes rebudes, tenint en consideració els criteris d’adjudicació establerts al plec de clàusules administratives.

El procediment negociat es podrà desenvolupar amb publicitat a la web o sense publicitat.

En aquest sentit, es tramitaran conforme al procediment negociat amb publicitat:

 • Els contractes d’obra de quantia superior als 200.000 Euros
 • Els contractes de servei o subministrament de quantia superior als 150.000 Euros.

Es tramitaran conforme al procediment negociat sense publicitat:

 • Els contractes d’obra de quantia compresa entre els 100.001 Euros i els 200.000 Euros.
 • Els contractes de servei o subministrament de quantia compresa entre 50.001 Euros i els 150.000 Euros

Article 33. Desenvolupament del procediment negociat amb publicitat

L’adjudicació de contractes mitjançant procediment negociat amb publicitat, s’haurà d’ajustar als següents tràmits:

a) Elaboració d’un plec de clàusules administratives  i, en el seu cas, també d’un plec de de prescripcions tècniques.

b) Anunci de licitació: L’Òrgan de Contractació publicarà un anunci de licitació al Perfil de Contractant mitjançant el qual s’anuncia que es vol portar a terme la contractació objecte de l’anunci, es publiquen els plecs de clàusules i s’estableix un termini per a que els empresaris puguin presentar sol·licituds.

L’anunci de licitació podrà limitar el número de licitadors que seran invitats a presentar ofertes. En tot cas, el número d’invitacions no podrà ser inferior a tres, sempre que això sigui possible. En aquells casos en que no es limiti el número de participants, l’entitat podrà simplificar el procediment i establir a l’anunci un termini per a la presentació de les ofertes, no essent necessari que es realitzi la fase de selecció prèvia. En aquests supòsits, es passarà per tant directament al tràmit previst a la lletra f) d’aquest procediment.

c) Presentació de sol·licituds i selecció d’empresaris: Els interessats hauran de presentar les seves sol·licituds de participació a través del Perfil de Contractant o a través del mitjà que s’estableixi al plec de clàusules administratives o a l’anunci. Si s’ha limitat el número de licitadors, l’entitat únicament haurà de convidar al número de licitadors indicats a l’anunci, entre totes les sol·licituds de participació rebudes. Els criteris de selecció es determinaran al plec de clàusules administratives.

d) Invitacions: Enviament de les invitacions de forma simultània, per correu electrònic o altres mitjans per escrit, a tots els empresaris escollits, assenyalant la data límit i lloc per a la presentació de les ofertes, adjuntant el plec de clàusules administratives o indicant el lloc on estarà a disposició dels candidats. La invitació també es podrà publicar al Perfil de Contractant, indicant les empreses seleccionades.

e) Presentació d’ofertes i recepció d’ofertes: Els empresaris seleccionats presentaran les seves ofertes en les condicions i terminis indicats a la invitació.

f) En el seu cas, subsanació de defectes (termini màxim de tres dies).

g) Valoració de les ofertes i, si s’escau, negociació.

h) Propostad’adjudicació de la Mesa de Contractació.

i) Resolució d’adjudicació per part de l’òrgan de contractació.

j) Publicació en el perfil del contractant.

k) Formalització del contracte.

Article 34. Desenvolupament del procediment negociat sense publicitat

L’adjudicació de contractes mitjançant procediment negociat sense publicitat, s’haurà d’ajustar als següents tràmits:

a) Elaboració d’un plec de clàusules administratives  i, en el seu cas, també d’un plec de de prescripcions tècniques.

b) Invitacions: Enviament de les invitacions de forma simultània, per correu electrònic o altres mitjans per escrit, a tots els empresaris escollits, assenyalant la data límit i lloc per a la presentació de les ofertes, adjuntant el plec de clàusules administratives o indicant el lloc on estarà a disposició dels candidats.

c) Presentació d’ofertes i recepció d’ofertes: Els empresaris invitats presentaran les seves ofertes en les condicions i terminis indicats a la invitació.

d) En el seu cas, subsanació de defectes (termini màxim de tres dies).

e) Valoració de les ofertes i, si s’escau, negociació.

f) Proposta d’adjudicació de la Mesa de Contractació.

g) Resolució d’adjudicació per part de l’Òrgan de Contractació.

h) Publicació en el Perfil de Contractant.

i) Formalització del contracte.

Article 35. Informació a remetre

Periòdicament, l’Òrgan de Contractació de Circuits de Catalunya, S.L.U, haurà de donar notícia al Consorci del Circuit de Catalunya de tots els contractes que formalitzi, inclosos aquells que s’hagin adjudicat sense que hi hagi hagut publicitat ni concurrència. 

CAPÍTOL VII: DE L’ADJUDICACIÓ DELS CONTRACTES

Article 36. Adjudicació

L’adjudicació caldrà realitzar-la en el termini màxim d’un mes, llevat que els plecs de clàusules n’estableixin un altre de superior, a comptar des del dia següent de l’obertura de les ofertes.

L’Òrgan de Contractació de l’entitat resoldrà sobre l’adjudicació, tenint, alternativament, la facultat d’adjudicar el contracte a la proposició més avantatjosa o declarar desert el procediment.

En els procediments negociats, el resultat de l’adjudicació es notificarà en el termini màxim de 15 dies a l’adjudicatari i a la resta de licitadors, mitjançant publicació al Perfil de Contractant. 

Article 37. Efectes de l’adjudicació

En els procediments negociats, els licitadors no adjudicataris podran, en el termini màxim de 10 dies des de la notificació de l’adjudicació, sol·licitar per escrit a l’Òrgan de Contractació els motius pels quals la seva candidatura ha estat rebutjada, no seleccionada o no adjudicada. A tal efecte, l’Òrgan de Contractació, en el termini màxim de 30 dies a comptar des de la sol·licitud, haurà de posar en coneixement del licitador, que li hagi sol·licitat i, d’acord a allò que estipula el TRLCSP, els motius pels quals la candidatura ha estar rebutjada, no seleccionada o no adjudicada.

Article 38. Formalització del contracte

El contracte s’haurà de formalitzar per escrit, mitjançant document privat, es signarà per les parts, en el termini màxim de 30 dies a comptar des de la data de notificació de l’adjudicació.

En el supòsit que l’adjudicatari no complís els requisits per a la celebració del contracte o impedís que es formalitzés en el termini assenyalat, l’entitat podrà procedir a resoldre l’adjudicació, donat un tràmit d’audiència a l’interessat de 10 dies naturals. En aquest supòsit l’entitat podrà exigir la indemnització per danys i perjudicis causats. En aquests casos, l’entitat podrà adjudicar el contracte a la següent oferta econòmicament més avantatjosa.

DISPOSICIONS FINALS

Disposició final única

Les modificacions del TRLCSP realitzades per una disposició legal nacional o comunitària que afectin a les presents IIC, quedaran incorporades a les presents, i hauran de ser ratificades a la primera reunió de l’Òrgan de Govern de l’entitat.

Documento adjunto: Annex I: Quadre explicatiu

We use our own and and third-party cookies, for the analysis of user navigation. If you continue browsing, we consider that you accept its use. You can change the settings or get more information here. If you want to hide this message click here.